MarianCoacht is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. MarianCoacht hecht veel waarde aan de bescherming en veiligheid van jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken
MarianCoacht verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
MarianCoacht verwerkt mogelijk bijzondere en/of gevoelige gegevens van jou die je verstrekt tijdens contacten (gesprekken) en trainingen om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van MarianCoacht. We hechten er veel waarde aan om hier vertrouwelijk en integer mee om te gaan.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
MarianCoacht verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Om goederen en diensten (te kunnen) leveren/ te kunnen uitvoeren
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
MarianCoacht bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Delen van persoonsgegevens met derden
MarianCoacht verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de doelen waarvoor ze bestemd zijn of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
MarianCoacht gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je kunt te allen tijde verzoeken om jouw gegevens in te zien, te wijzigen of definitief te verwijderen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
MarianCoacht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op: info@mariancoacht.nl

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Bekijk daarom regelmatig deze privacyverklaring voor een update.