Artikel 1 – Definities
1.1 MarianCoacht: eenmanszaak, gevestigd te Lelystad, KvK-nummer: 66025354
1.2 Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een aanbieding of offerte van  MarianCoacht ontvangt, of een overeenkomst aangaat met MarianCoacht.
1.3 Bijkomende kosten: Kosten gemaakt ten behoeve van opdrachtgever, niet bestaande uit het uurtarief, zoals bedoeld in art. 4.4.

Artikel 2 – Toepasselijkheid en wijziging
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn, met nadrukkelijke uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever of derden, van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en (vervolg)overeenkomsten van MarianCoacht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
2.2 Afwijking van deze algemene voorwaarden geldt slechts als overeengekomen na nadrukkelijke en schriftelijke instemming door MarianCoacht;
2.3 MarianCoacht is eenzijdig gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Artikel 3 – Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen en offertes van MarianCoacht zijn vrijblijvend en zijn 31 dagen geldig, te rekenen vanaf de datum van de verzending;
3.2 MarianCoacht behoudt zich het recht voor een door opdrachtgever aanvaarde aanbieding of offerte binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen;
3.3 Een overeenkomst van opdracht komt slechts tot stand na aanvaarding van de opdracht door MarianCoacht;
3.4 MarianCoacht is gerechtigd een door of met haar gesloten overeenkomst te ontbinden op grond van tekortkoming van de wederpartij in de nakoming van de overeenkomst. Alle geleden schade ten gevolge van de ontbinding zal MarianCoacht in rekening brengen bij de wederpartij, door wiens tekortkoming de ontbinding heeft plaatsgevonden;
3.5 Indien door de opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst tot opdracht wijzigingen worden voorgesteld aangaande de inhoud van de overeenkomst, waaronder – doch niet beperkt tot – de tijd, plaats, duur en wijze van uitvoering, heeft MarianCoacht, behoudens gevallen van aantoonbare overmacht aan de zijde van opdrachtgever, het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen of de overeenkomst te ontbinden. Reeds gemaakte kosten en de kosten voortvloeiend uit de ontbinding worden door MarianCoacht, behoudens gevallen van aantoonbare overmacht aan de zijde van opdrachtgever, bij de betreffende opdrachtgever in rekening gebracht;
3.6 Elke door de opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst tot opdracht voorgestelde wijziging aangaande de uitvoering van de overeenkomst, wijzigt de overeenkomst slechts na nadrukkelijke en schriftelijke aanvaarding hiervan door MarianCoacht.

Artikel 4 – Facturatie
4.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, betaalt de opdrachtgever voor de geleverde diensten de met MarianCoacht overeengekomen prijs, vermeerderd met eventuele bijkomstige kosten, zoals bedoeld in art. 4.4, en het wettelijk geldende btw-tarief;
4.2 MarianCoacht behoudt zich het nadrukkelijke recht voor tot nacalculatie op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Tevens behoudt MarianCoacht zich het recht voor een voorschot in rekening te brengen, alvorens de uitvoering van de opdracht is gestart;
4.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt facturatie op maandelijkse basis bij zich periodiek herhalende opdrachten of zo snel mogelijk na het afronden van een eenmalige opdracht;
4.4 MarianCoacht is gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever gemaakte kosten, die niet middels de overeengekomen prijs worden gefactureerd, in rekening te brengen. Deze bijkomende kosten worden apart vermeld op de factuur;
4.5 Betaling geschiedt door overmaking van het factuurbedrag op de door MarianCoacht aangewezen rekening, binnen 8 kalenderdagen na factuurdatum. Een afwijkende betalingstermijn kan slechts schriftelijk met MarianCoacht overeengekomen worden;
4.6 Indien niet binnen de overeengekomen betalingstermijn wordt betaald, verkeert de    opdrachtgever in wettelijk verzuim. MarianCoacht is gerechtigd verzuimrente in rekening te brengen, die gelijkstaat aan de wettelijk geldende rentetarieven;
4.7 Indien MarianCoacht incassokosten maakt ten behoeve van het innen van niet betaalde facturen door de opdrachtgever, komen de kosten hiervan ten laste van de betreffende opdrachtgever. De incassokosten worden gebaseerd op de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en bedragen minimaal €40;
4.8 MarianCoacht is gerechtigd de werkzaamheden voor de opdrachtgever op te schorten, indien deze de declaratie niet binnen de gestelde betalingstermijn heeft voldaan.

Artikel 5 – Uitvoering opdracht
5.1 MarianCoacht voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit;
5.2 De door de opdrachtgever gegeven instructies en/of voorschriften ten aanzien van de uitvoering van een opdracht rusten slechts als verbintenis inzake de nakoming van de overeenkomst tot opdracht op MarianCoacht, indien deze instructies en/of voorschriften nadrukkelijk en schriftelijk door MarianCoacht zijn aanvaard;
5.3 Bij de uitvoering van de opdracht maakt MarianCoacht in beginsel gebruikt van eigen producten, grondstoffen en materialen. Slechts indien schriftelijk overeengekomen, kan MarianCoacht gebruik maken van producten, grondstoffen en materialen van derden, waaronder de opdrachtgever. Ten aanzien van deze door derden ter beschikking gestelde producten, grondstoffen en materialen geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 9.4;
5.4 MarianCoacht is gerechtigd in overleg met opdrachtgever en met inachtneming van de belangen van opdrachtgever de opdracht (gedeeltelijk) te doen of laten uitvoeren door derden.

Artikel 6 – Overmacht
6.1 Overmacht is de situatie waarbij MarianCoacht of opdrachtgever in de (gedeeltelijke) uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd door oorzaken die buiten de wil der partijen liggen, of indien de tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst krachtens wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor de rekening van de betreffende partij komt;
6.2 Partijen hebben het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de uitvoering daarvan als gevolg van overmacht gedurende minimaal 3 maanden wordt verhinderd. Bij een dergelijke ontbinding ontstaat geen schadeplichtigheid.

Artikel 7 – Vertrouwelijkheid
7.1 Alle door of namens opdrachtgever verstrekte informatie, waaronder persoonsgegevens, schriftelijke bescheiden et cetera, worden door MarianCoacht op zorgvuldige en strikt vertrouwelijke wijze behandeld, verwerkt en gebruikt. MarianCoacht hanteert hiervoor conform de voorschriften uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming, een privacybeleid;
7.2 Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hem door of namens MarianCoacht in het kader van de overeenkomst is verstrekt. Alle informatie waarvan dit aldus is bepaald of indien dit uit de aard van de informatie volgt en redelijkerwijs kenbaar zou moeten zijn, geldt als vertrouwelijk.

Artikel 8 – Auteursrecht
8.1 Alle door MarianCoacht gemaakte en ten behoeve van opdrachtgever gebruikte coachingsmaterialen en -methoden zijn en blijven auteursrechtelijk beschermd, ook na verstrekking aan opdrachtgever in het kader van een opdracht;
8.2 MarianCoacht behoudt zich het uitdrukkelijke recht van (intellectueel) eigendom ten aanzien van deze coachingsmaterialen en -methoden voor, ook na verstrekking daarvan aan opdrachtgever in het kader van een opdracht.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid
9.1 Gelet op de aard van de diensten van MarianCoacht, kan opdrachtgever geen rechten ontlenen aan het overeengekomen doel van de opdracht. Op MarianCoacht rust slechts een inspanningsverplichting met betrekking tot het bereiken van het doel van de opdracht;
9.2 Aansprakelijkheid van MarianCoacht jegens de opdrachtgever en/of derden voor directe schade, voortvloeiende uit of verband houdend met de uitvoering van de overeenkomst, is beperkt tot het bedrag dat door de ter zake doende verzekering van MarianCoacht in het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico;
9.3 Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van MarianCoacht beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst waaruit of verband houdend waarmee de schade is ontstaan;
9.4 De aansprakelijkheid van MarianCoacht wordt uitdrukkelijk uitgesloten voor schade ontstaan als gevolg van op verzoek van opdrachtgever en/of derden gebruikte producten, grondstoffen, materialen en personen in de uitvoering van een opdracht.

Artikel 10 – Toepasselijk recht
10.1 Op overeenkomsten van MarianCoacht en eventueel daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende geschillen is het Nederlands Recht van toepassing;
10.2 De Rechtbank Midden-Nederland is bevoegd kennis te nemen van geschillen, tenzij dwingendrechtelijke competentiebepalingen zich daartegen verzetten.